Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Festi Kbar f'Gheluq il-150 Sena mid-Dehriet tal-Madonna gewwa l-Grotta ta' Lourdes

1858 - 2008

Is-sena 2008 hi sena specjali ghal Fratellanza tal-Madonna ta’ Lourdes kif ukoll ghal dawk kollha devoti tal-Madonna, dan ghaliex matul din is-sena qeghdin nikkommemoraw il-150 sena mid-dehriet tal-Madonna gewwa l-Grotta ta’ Lourdes.

Id-devozzjoni lejn il-Madonna ta’ Lourdes fil-Qrendi

Din is-sena jahbat ukoll il-130 sena mit-twaqqif tal-Fratellanza Madonna ta’ Lourdes fl-1878. Il-Kappillan Pietru Pawl Xuereb Fundatur ta’ din id-devozzjoni gewwa r-rahal taghna, bhalna lkoll kien zar Lourdes ghax dak iz-zmien id-dehriet tal-Madonna lil Santa Bernardina daru mad-dinja kollha. Il-Kappillan Xuereb f’dak iz-zmien tal-hajja tieghu kien ghaddej minn problemi ta’ mard, pero’ emmen f’Marija, Omm l-Iben ta’ Alla u ghamel minn kollox sabiex izur Lourdes halli jitlob ghal fejqan tieghu. Ghalkemm f’dawk iz-zminijiet ma kienx daqshekk facli li persuna tivvjagga, l-Kappillan Xuereb ma qatax qalbu, ghamel bhal dawk il-morda li kienu jisimghu bil-mirakli ta’ Gesu’ u kienu jmorru sabiex huma wkoll jsibu l-fejqan taghhom hekk kif insibu fir-rakkont tal-Vangelu.

Il-fidi tal-Kappillan Xuereb wasslitu fir-rahal ta’ Lourdes u hemm xehet it-tbatijiet tieghu f’riglejn il-Madonna sabiex twassal it-talb tieghu quddiem il-Mulej. Il-Kappillan Xuereb sab il-fejqan tieghu u ghalhekk fil-Qrendi ried jaqsam din l-esperjenza tieghu billi jwaqqaf il-Fratellanza tal-Madonna ta’ Lourdes dak iz-zmien bl-isem “Confraternita dell’Immacolata B. Maria Vergine di Lourdes di Casal Crendi” sewwa sew fil-21 ta’ Jannar, 1878. Il-hsieb tal-Kappillan Xuereb kien li jxerred id-devozzjoni lejn il-Madonna ta’ Lourdes fostna l-Qrendin 20 sena biss wara d-dehriet ta’ Marija gewwa Lourdes.

Jekk wiehed jara ftit il-ktieb tar-regolamenti miktub bil-lingwa taljana ta’ dak iz-zmien mill-Kappillan Xuereb, wiehed mill-ewwel jinduna kemm dan il-fundatur ta’ din il-Fratellanza kien devot tal-Madonna mhux biss bil-kliem izda anke’ bil-fatti. Fl-artikli diversi tal-Ktieb tar-Regolamenti insibu miktub li l-Fratelli kienu mhegga sabiex jghixu l-Vangelu u jwasslu l-messagg tal-Vergni Immakulata bl-ezempju taghhom fil-hajja ta’ kulljum taghhom.

L-Istatut Baziku ghall-Fratellanzi u l-iskop Ewlieni tal-Fratellanza

Forsi f’dawn iz-zminijiet ta’ festi ghalina l-Qrendi, tajjeb li naghmlu evalwazzjoni ta’ x’tip ta’ festa ahna qeghdin niccelebraw? Jehtieg li lkoll nassumu r-responsabilita li l-iskop ewlieni tal-Festa jrid ikun li nxerrdu d-devozzjoni lejn Ommna Marija, u dan ma jsirx billi narmaw il-kazin, ikollna l-ahjar banda, l-isbah murtali jew ghar minnhekk naghmlu minn kollox sabiex nimponu l-ambizzjonijiet taghna biex naffgu jew inzommu xi privilegg fuq hutna l-ohrajn.

Fil-Qrendi naghmlu zewgt festi kbar ad unur Ommna Marija, zewgt festi lill-istess Omm, biss taht titlu differenti w ghalhekk tajjeb li naraw li naghtu gieh lil Ommna Marija bl-atitudni u bl-azzjonijiet taghna lejn xulxin. Ommna Marija tiehu pjacir biss bil-festi taghna jekk tarana niccelebraw zewgt festi minghajr ma nweggu lil xulxin specjalment b’affarijiet li l-iskop taghhom hu suppost purament religjuz.

Dan kollu hu msahhah fl-Istatut Baziku ghall-Fratellanzi mahrug mis-Segretarjat Ghal-Lajci – Arcidjocesi ta’ Malta. Il-Knisja Maltija trid li il-formazzjoni tal-Fratelli tkun mibnija fuq il-Kotba Mqaddsa, fuq it-Taghlim tal-Knisja Universali, l-aktar id-Dokumenti tal-Koncilju Vatikan II u tal-Papiet, u d-Dokumenti tas-Sinodu Djocesan 1999-2003, bhala espressjoni tat-taghlim tal-Knisja f’Malta.

Tajjeb li kull minn hu msieheb f’xi Fratellanza jarbel u jifhem x’jigifieri tkun Fratell jew Konsorella. Il-Knisja qeghda tistieden lil kullhadd sabiex nghixu l-valuri tas-Sinodu bhal valur tal-Komunjoni, Formazzjoni, Djalogu, Qadi u Solidarjeta’. Tajjeb li d-dokumenti tas-Sinodu li huma dokumenti li fihom taghlim li jiswa mitqlu deheb, ma jibqawx dokumenti, laqghat, priedki jew kliem sabih biss, imma ta’ bilhaqq isiru fatti minn kull parti nvoluta fit-tmexxija tal-Festi taghna. Dawn il-valuri hemm bzonn li jigu mwettqa anke’ mit-tmexxija tal-Knisja Maltija li ghandha sehem attiv sabiex il-festi taghna jkunu jirriflettu l-vera valuri tas-Sinodu u b’hekk ma jkunux strumenti tal-firda.

Ghalhekk nitlob lil membri u lil dawk kollha li bil-hsieb li jaghmlu parti minn din il-Fratellanza sabiex nfittxu nibdew nhaddnu u nipprattikaw l-Istatut tal-Fratellanza miktub mill-Fundatur tal-Fratellanza l-Kappillan Xuereb u modifikat matul is-sena 2007 sabiex jinkorpora fih l-Istatut Baziku ghall-Fratellanzi halli nkunu vera xhieda tat-twemmin taghna.

Il-Hidma tal-Fratellanza matul is-sena

Il-Fratellanza kompliet bil-hidma taghha anke’ matul din is-sena. Fit-8 ta’ Dicembru, 2007 saret Quddiesa sabiex nifthu c-celebrazzjonijiet f’gheluq il-150 sena mid-dehriet tal-Madonna gewwa Lourdes. Barraminhekk il-Fratellanza hadet hsieb li din is-sena c-celebrazzjonijiet tad-dehriet jigu ccelebrati b’mod differenti billi waqt il-Quddies inqraw it-talb tas-Salmi. Fil-11 ta’ April 2008 gewwa l-Kappella tal-Kunvent tas-Sorijiet Frangiskani l-Fratellanza organizzat laqgha ta’ informazzjoni rigward l-Istatut Baziku tal-Fratellanza fejn l-attendenza tal-membri kienet verament wahda tajba.

Fil-25 ta’ April 2008 diversi membri tal-Fratellanza ippartecipaw f’purcissjoni u celebrazzjoni Ewkaristika ma’ l-Eccelenza Tieghu Mons Pawl Cremona gewwa l-Imdina flmkien mal-Fratellanza l-ohra li ghandna gewwa pajjizna. F’dan il-mument il-Fratellanza flimkien mal-Parrocca qeghda tahdem bi shih sabiex torganizza ‘Esperjenza ta’ Lourdes madwar it-toroq tal-Qrendi’. Huwa unur kbir ghalina li kemm il-Pellegrinagg ‘Aux Flambeaux’ kif ukoll il-Quddiesa Solenni ser jitmexxew mill-Ecc Tieghu Mons Pawl Cremona, Arcisqof ta’ Malta.

Ghal dan il-Pellegrinagg gew mistiedna b’mod specjali diversi Ghaqdiet tal-Morda, persuni bi Bzonnijiet Specjali u Anzjani, sabiex flimkien naghmlu bhala familja wahda naghmlu Esperjenza ta’ Lourdes fir-rahal taghna. Barraminnhekk il-Fratellanza ghaddejja bil-pjanijiet flimkien mal-Kappillan sabiex sat-8 ta’ Dicembru, 2008 tkompli ghaddejja bl-attivitajiet bhala parti mic-celebrazzjonijiet tal-Gublew f’gheluq il-150 sena mid-dehriet tal-Madonna gewwa Lourdes. Tajjeb li nghidu li ahna l-Qrendi ghandna ghalfejn inkunu kburin ghaliex konna minn ta’ l-ewwelnett li bdejna nxerrdu din id-devozzjoni lejn il-Madonna ta’ Lourdes fil-gzira taghna.

l-Progett tal-Mant il-Gdid

Progett kbir li l-Fratellanza qeghda tiehu hsieb hu l-progett tal-Mant il-gdid. Kif kullhadd jaf il-Mant l-antik kien spicca totalment u ghalhekk il-Fratellanza hadet hsieb sabiex tibda tigbor il-fondi kollha necessarji sabiex taghmel mant gdid. Tajjeb li nghidu li l-ispejjez sabiex isir il-mant il-gdid kienu kbar hafna pero’ bl-ghajnuna u l-generozita ta’ kullhadd l-ispejjez kollha qeghdin jingabru minnufih. Dan il-progett hu mistenni li jkun finalizzat minn kollox fis-sena 2009. Ix-xoghol fuq il-mant il-gdid qieghed isir bil-galbu u b’attenzjoni kbira minhabba l-fatt li l-Fratellanza qeghda tiehu pariri professjonali sabiex isir xoghol professjonali, u ghalhekk jibqa jitgawda ghal tul ta’ zmien. Barraminnhekk matul din is-sena l-Fratellanza ghamlet manutenzjoni u tindif fuq il-lanterni u s-salib tal-fidda.

Filwaqt li nirringrazzja lil kullhadd ghal darba tal-generozita kbira taghkom, nitlob lil kullhadd sabiex inkunu generuzi fil-gbir tal-Knisja. L-ispejjez tal-Festa dejjem jikbru minn sena ghal ohra filwaqt li l-Fratellanza trid tkompli ghaddejja bil-manutenzjonijiet necessarji ta’ l-affarijiet sbieh u unici li ghandha l-Fratellanza taghna. Nixtieq naghmel appell sabiex kullhadd jippartecipa bis-shih fic-celebrazzjonijiet tal-Knisja specjalment permezz tal-Qrar u t-Tqarbin. Nahseb l-isbah festa li nistghu naghmlu lil Ommna Marija f’gheluq il-150 sena mid-dehriet taghha gewwa Lourdes hu li nersqu lejn Binha Gesu filwaqt li naghtu ezempju tajjeb b’mod specjali fil-jiem tal-festa u fil-hajja taghna ta’ kulljum.

Din l-informazzjoni hija mehuda min artiklu miktub minn Kenneth Farrugia li deher fil-ktieb li s-Socjeta' Muzikali Lourdes Qrendi ppublikat fil-Festa 2008.