Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Dun Pietru Pawl Xuereb

Fundatur

Tal-Konfraternita' tal-Beata Vergni Immakulata ta' Lourdes, Qrendi

Dun Pietro Paolo Xuereb, imwieled l-Isla, ha l-pusses ta’ Kappillan, fil-parrocca tal-Qrendi fis-sena 1869, wara l-Kappillan Dun Giuseppe Cilia. Imhabba li kien devot kbir lejn il-Madonna ta’ Lourdes, li kienet ghadha kemm dehret biss ftit snin qabel gewwa l-grotta ta’ Massabielle, fil-Belt ta’ Lourdes, fi Franza, beda’ jxerred din id-devozzjoni, li mill-ewwel sabet art ghammiela, mhabba li missirijietna kienu devoti hafna lejn Marija Santissima, li lilha l-parrocca tal-Qrendi hija ddedikata.

Fl-1878, ghoxrin sena wara d-dehriet tal-Madonna ta’ Lourdes, il-Kappillan Dun Pietro Paolo Xuereb, waqqaf il-Fratellanza tal-Madonna ta’ Lourdes, li giet ikkonfermata b’Digriet fil-21 ta’ Jannar, 1878, mill-Ecc. Revs. Mons. Isqof Carmelo Conti Scicluna. Biex tkompli tikber id-devozzjoni, il-Kappillan Dun Pietro Paolo Xuereb, ghamel il-Kurunella li giet ikkonfermata b’Digriet mill-istess Isqof Scicluna.

Fost l-Opri li ghamlu dan il-Kappillan u l-familja tieghu, nsibu l-istess Statwa artistika tal-Madonna ta’ Lourdes, mahduma mill-istatwarju Carlo Darmanin, Inkwadru tal-Madonna ta’ Lourdes, li jinstab fis-sagristija, u l-Medalja tar-Rettur tal-Fratellanza li jilbes fil-purcissjoni. Insibu wkoll is-Salib tal-fidda tal-processjoni, Lasta tal-fidda ta’ l-ewwel Standart, Sett Karti Glorja tal-Fidda, 13 il-Gandlier u Salib ta’ l-Altar Maggur, u Sopraporta u Purtiera tal-Bieb il-Kbir, kollha donati mill-familja Xuereb, li kif jixhdu dawn l-opri, kienu benefatturi kbar tal-Fratellanza.

Il-Kappillan Dun Pietro Paolo Xuereb kien spicca mill-parrocca tal-Qrendi fis-sena 1882, u sar Arcipriet tal-Mosta u kunsillier. Huwa miet fit-22 ta’ Dicembru 1894, u ta’ min isemmi li xi membri tal-familja tieghu kienu ndifnu fil-Knisja Parrokkjali tal-Qrendi, kif kienet l-uzanza ta’ dak iz-zmien.

Din l-informazzjoni hija mehuda min artiklu li deher fil-ktieb li s-Socjeta' Muzikali Lourdes Qrendi ppublikat fil-Festa tas-sena 1984.