Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Programm tal-Festi Interni 2019

f’ġieħ il-Beata Verġni Marija Immakulata Kunċizzjoni ta’ Lourdes

“Henjin intom il-foqra”

l-Ħadd 23 ta’ Ġunju 2019

Ħruġ tal-Istatwa min-Niċċa

7.30pm Isir il-ħruġ tal-vara tal-Madonna ta’ Lourdes min-niċċa biex titpoġġa fuq il-bradella mill-membri tal-Venerabbli Konfraternità Lourdes.

It-Tnejn 24 ta’ Ġunju 2019

Jum it-Tfal u l-Familji

6.00pm Rużarju dirett minn Lourdes animat bit-talba tal-Kurunella.

6.30pm Quddiesa għall-familji u t-tfal animata mill-Katekisti u Missio Malta. Għal din iċ-ċelebrazzjoni huma

mistiedna b’mod speċjali t-tfal tal-Komunità tal-Qrendi flimkien mal-familji kollha. It-tfal flimkien mal-ġenituri tagħhom huma mħeġġa jipparteċipaw f’din iċ-ċelebrazzjoni. Il-Quddiesa ser tkun immexxija mir-Rev. Dun Daniel Cardona, Arċipriet tal-Parroċċa ta’ San Filep ta’ Aġira, Ħaż-Żebbuġ. Wara l-quddiesa jsir moment ta’ talb u wara tingħata l-Barka Sagramentali.

It-Tlieta 25 ta’ Ġunju 2019

Jum iż-Żgħażagħ u l-Għaqdiet Reliġjużi, Soċjali u Kulturali

6.00pm Rużarju dirett minn Lourdes animat bit-talba tal-Kurunella.

6.30pm Quddiesa għaż-Żgħażagħ u membri tal-Għaqdiet Reliġjużi, Soċjali u Kulturali tal-Qrendi. Għal din iċ-ċelebrazzjoni huma mistiedna b’mod speċjali ż-Żgħażagħ kif ukoll il-Kunsill Lokali, l-Għaqdiet u l-Gruppi kollha li joperaw fil-Komunità Qrendija. Il-Quddiesa ser tkun immexxija mill-W.R. Mons Kalcidon Vassallo. Wara l-quddiesa ssir Adorazzjoni Ewkaristika u tingħata l-Barka Sagramentali.

L-Erbgħa 26 ta’ Ġunju 2019

Jum il-Morda, l-Anzjani u Persuni bi Bżonnijiet Differenti

6.00pm Rużarju dirett minn Lourdes animat bit-talba tal-Kurunella.

6.30pm Quddiesa għall-Morda, l-Anzjani u Persuni bi Bżonnijiet Differenti. Għal din iċ-ċelebrazzjoni huwa mistieden kulħadd flimkien mal-għaqdiet li jieħdu ħsieb il-Morda, il-Persuni bi Bżonnijiet Differenti u l-Anzjani. Il-Quddiesa ser tkun immexxija minn Patri Bernard Mangion Ofm Cap, Kappillan tal-Isptar Mater Dei. Waqt il-quddiesa ser jiġi amministrat is-Sagrament tal-Griżma tal-Morda. Wara jsir moment ta’ talb u tingħata l-Barka Sagramentali.

Kif tispiċċa l-quddiesa jsir it-tqarbin tal-morda u l-anzjani kollha tal-parroċċa mill-Ministri Straordinarji tat-Tqarbin. Nirringrazzjaw bil-quddiem lill-Azzjoni Kattolika - Ħidma Morda; Caritas Malta; ir-Residenza San Vinċenz; ir-Residenza Monte Carmeli; id-Dar tal-Providenza; u entitajiet oħra li sena wara l-oħra joffru s-servizz tagħhom biex il-morda u l-anzjani jkunu jistgħu jipparteċpaw f’din il-liturġija.

Il-Ħamis 27 ta’ Ġunju 2019

L-Ewwel Jum tat-Tridu

7.45am Quddiesa kantata.

6.00pm Rużarju u tingħad it-talba tal-Kurunella.

6.30pm Quddiesa Kantata bil-priedka tat-Tridu mill-W.R. Patri Victor Paul Farrugia O.Carm. Wara l-quddiesa jsir il-kant tas-Salve Reġina, il-Litanija, l-Antifona u wara tingħata l-Barka Sagramentali.

Il-Ġimgħa 28 ta’ Ġunju 2019

It-Tieni Jum tat-Tridu

7.45am Quddiesa kantata. Kif jibda t-Tqarbin, il-Ministri Straordinarji tat-Tqarbin se jwasslu l-Ewkaristija lill-morda kollha tal-parroċċa.

6.00pm Rużarju u tingħad it-talba tal-Kurunella.

6.30am Quddiesa Kantata bil-priedka tat-Tridu mill-W.R. Patri Victor Paul Farrugia O.Carm. Wara l-quddiesa jsir il-kant tas-Salve Reġina, il-Litanija, l-Antifona u wara tingħata l-Barka Sagramentali.

Is-Sibt 29 ta’ Ġunju 2019

It-Tielet Jum tat-Tridu u Lejliet il-Festa

7.45am Quddiesa kantata.

5.30pm Rużarju u tingħad it-talba tal-Kurunella.

6.00pm Quddiesa Kantata ta’ lejliet il-Festa bil-vuċijiet u l-kor immexxija mill-W.R. Mons. Emmanuel Agius. Jippriedka l-W.R. Patri Victor Paul Farrugia O.Carm. Waqt il-quddiesa titkanta t-talba tal-Għasar. Wara l-quddiesa jsir il-kant tas-Salve Reġina, il-Litanija, l-Antifona u wara tingħata l-Barka Sagramentali.

Il-Ħadd 30 ta’ Ġunju 2019

Jum il-Festa

6.00am Quddiesa Kantata bl-omelija fuq il-Madonna.

7.00am Quddiesa Kantata bl-omelija fuq il-Madonna.

8.00am Korteo li jitlaq minn ħdejn is-sede tal-Kunsill Lokali tal-Qrendi fejn membri tal-Konfraternità Lourdes jakkumpanjaw lis-Sindku, il-Viċi Sindku u l-Kunsilliera flimkien mad-Diriġenti tas-Soċjetà Filarmonika Lourdes għall-Quddiesa Kantata Solenni. Il-Kortejo jkun immexxi minn bandisti membri tal-Konfraternità Lourdes.

8.30am Quddiesa, Solenni, Kantata u Konċelebrata mmexxija mill-W.R. Mons. Emmanuel Agius flimkien mal-W.R. Kappillan u l-kleru tal-Parroċċa tal-Qrendi. Wara l-qari tal-Evanġelu, il-W.R. Dun George J. Schembri, Kappillan tal-Parroċċa Santa Marija tal-Imġarr, jinse il-Paniġierku dwar il-kobor tal-Beata Verġni Marija Immakulata Kuncizzjoni ta’ Lourdes. Kif tintemm l-quddiesa titkanta l-Antifona tal-Kanonku Luigi Fenech, segwita mill-kant tal-Innu Popolari.

11.00am Quddiesa Kantata bl-omelija fuq il-Madonna.

6.00pm Għasar solenni.

7.00pm Ħruġ tal-purċissjoni bl-istatwa artistika tal-Madonna ta’ Lourdes immexxija mill-W.R. Kan.Dun Karm Busuttil, Arċipriet tal-Knisja Kolleġġjata ta’ San Lawrenz il-Birgu, u l-kleru tal-parroċċa u akkumpanjati mill-Venerabbli Konfraternita` tal-Beata Verġni Immakulata ta’ Lourdes tal-Qrendi, mill-Confraternità ss. Crocifisso - Monreale u mill-Venerabile Confraternità della Concezione – Molfetta.

Lejn tmiem il-purċissjoni ssir Aux Flambeaux b’talb u kant reliġjuż. Inħeġġu lid-devoti kollha tal-Madonna sabiex jingħaqdu lkoll fuq iz zuntier tal-Knisja biex isellmu lil Ommna Marija u nroddulha ħajr għall-grazzji kbar li tatna matul din is-sena, filwaqt li nipparteċipaw fil-mixja devota madwar it-toroq tal-Qrendi fejn isir talb għall-fejqan tal-morda.

10.00pm Mad-dħul tal-Purċissjoni titkanta l-Kurunella, l-Antifona u wara tingħata l-Barka Sagramentali.

It-Tlieta 16 ta’ Lulju 2019

Tifkira tal-Aħħar Dehra tal-Madonna f’Lourdes u Ċelebrazzjoni ta’ Radd il-Ħajr

6.00pm Rużarju u tingħad it-talba tal-Kurunella.

6.30pm Quddiesa Kantata tat-tifkira tal-aħħar dehra tal-Madonna f’Lourdes u ta’ radd il-Ħajr lil Alla tal-Festi li għaddew. Jippriedka l-W.R. Kappillan Dun Glen Buhagiar. Wara l-quddiesa jsir il-kant tas-Salve Reġina, l-Antifona u wara tingħata l-Barka Sagramentali.

Korijiet li ser jieħdu sehem matul il-jiem tal-Festa:

Fil-quddiesa tat-tfal:

The Viva Voce Choir

Fil-quddiesa taż-żgħażagħ:

il-Band ‘L-Aħwa’

Fil-Quddiesa tal-Morda u t-Tifkira tal-Aħħar Dehra:

il-Kor Magnificat tal-Parroċċa tal-Qrendi

Matul it-Tridijiet, Lejliet u Nhar il-Festa:

il-Cappella Musicale Caeciliana taħt id-direzzjoni ta’ Mro. Rev. Abraham D’Amato Maestro di Cappella.

Il-Venerabbli Konfraternità tal-Beata Verġni Immakulata ta’ Lourdes tal-Qrendi tavża’ li s-Sibt, lejliet il-Festa, ikun hawn konfessur barrani għall-Qrar.