Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

1. Introduzzjoni

B’ringrazzjament lejn Ommna Marija Santissima ta’ Lourdes, ghaddiet sena ohra ta’ hidma. Sena li fiha, fost l-ohrajn, iccelebrajna il-135 Sena mit-twaqqif tal-Konfraternita tal-Beata Vergni Immakulata ta’ Lourdes, Qrendi. Konfraternita’ li twaqqfet b’imhabba u dedikazzjoni kbira minn Dun Pietru Pawl Xuereb nhar il-21 ta’ Jannar 1878.

Nirringrazzjaw lil Mulej ghal sena ohra li fiha gew organizzati diversi attivitajiet, sew fuq livell lokali kif ukoll fuq livell internazzjonali. Dan huwa r-rapport amministrattiv fejn il-Grupp Mexxej tal-Konfraternita’ jaghti rendikont lill-membri ta’ dak kollu li jkun twettaq u fejn il-membri jkollhom id-dritt li jesprimu l-fehmiet, kif ukoll iwasslu s-suggerimenti taghhom.

Is-sena 2013 kienet wahda fejn il-Konfraternita’ garrbet it-telfa ta’ Pinu Asciak. Pinu mexxa l-Konfraternita’ bhala Rettur u Prokuratur ghal aktar minn 50 sena. Kien bniedem ta’ ezempju kbir f’kull cirkustanza, u li, b’determinazzjoni kbira baqa’ fit-tmun tat-tmexxija anke fl-ahhar snin ta’ hajtu. Min hawn nirrangrazzjaw lil Pinu talli zamm hajja l-Konfraternita’ filwaqt li gharaf ir-responsabiltajiet tieghu bhala mexxej ghaqli.

Il-Grupp mexxej jifrah , kif ukoll jirringrazzja lis-Sur Kenneth Farrugia talli accetta t-talba tal-membri sabiex ikun hu, wara Pinu Asciak li jmexxi l-Konfraternita’ bhala Rettur. Is-Sur Kenneth Farrugia gie approvat u mahtur bhala Rettur nhar il-Hadd 2 ta’ Gunju 2013, festa ta’ Corpus Christi, waqt il-laqgha annwali ta’ qabel il-festa.

2. Attendenza

Sa l-ahhar tas-Sena 2013, il-grupp mexxej kien jikkonsisti fi Hdax-il persuna maskili hekk kif imsemmi hawn taht:

Fratelli:

 • Rettur - Kenneth Farrugia
 • Vici Rettur - Raymond Mifsud
 • Segretarju - Nicholas Azzopardi
 • Prokuratur - Godfrey Asciak
 • Membri:
 • Joseph Azzopardi
 • Joseph Bondin
 • Albino Sacco
 • Raymond Farrugia
 • Mark Buttigieg
 • Justin Mifsud
 • Nathaniel Sciberras

Konsorelli:

Membri:

 • Ramona Spiteri
 • Nadine Farrugia Sciberras
 • Catherine Scerri
 • Sylvia Mifsud
 • Nadette Grech

Matul is-Sena 2012/2013 il-Konfraternita’ kompliet ghaddejja bil-laqghat tal-Grupp Mexxej. Grupp Mexxej imgedded bl-approvazzjoni ghal grupp ta’ konsorelli membri fi hdan il-Konfraternita’. Dan il-grupp ser ikun qieghed jghin li l-Konfraternita’ ssahhah ir-rwol tal-konsorelli fi hdanha.

Matul is-Sena 2013 saru total ta 14-il laqgha, ftit aktar minn wahda fix-xahar. Huwa ta’ sodisfazzjon kbir illi l-maggoranza tal-membri attendew bi hgarhom ghal dawn il-laqghat fejn saret il-preparazzjoni ghall-hidma u organizzazjoni ghal diversi attivitajiet u celebrazzjonijiet. Il-Kappillan, Dun Mario Mifsud, dejjem kien qieghed jigi nfurmat b’dak kollu li kien jigi deciz u ppreparat bhala Direttur Spiritwali tal-Konfraternita’ ta’ Lourdes.

3. Festa 2013

Il-Festi Interni ad unur il-Madonna ta’ Lourdes ghas-Sena 2013, kienu ta’ success kbir. Il-hidma ma’ taqta’ xejn tal-Grupp Mexxej u l-koperazzjoni tal-kappillan u l-kleru, dejjem qeghdin jikbru sena wara l-ohra sabiex ikun verament turija hajja ta’ fidi u karita’ fil-Komunita’ tal-Qrendi.

Wiehed irid isemmi l-partecipazzjoni numeruza fil-Quddies iddedikat lit-tfal u l-familji, fil-quddies iddedikat lill-morda u lill-persuni bi bzonnijiet specjali u anzjani. Ghal dawn ic-celebrazzjonijiet, il-Konfraternita’ harget fondi apposta sabiex jigi provdut trasport lill-morda kollha li xtaqu jippartecipaw u jattendu ghall-funzjoni. Wara l-quddiesa giet organizzata attivita’ zghira bhala ringrazzjament u apprezzament lejn dawk il-persuni u ghaqdiet volontarji li ppartecipaw u ghinu bil-kbir u b’tant sagrificcju, imhabba u dedikazzjoni.

Matul il-gimgha tal-Festa ghas-sena 2013, il-Konfraternita’ ospitat tlett Konfraternitajiet barranin, li kienu dawn:

 • Confraternita’ dell SS Crocifisso ta’ Monreale, Sqallija fejn ippartecipat ghat-tielet sena konsekuttiva
 • Confraternita’ dell SS Rosario ta’ Bitonto
 • Confraternita’ della Misericordia ta’ Bitonto
 • Dawn it-tlett konfraternitajiet barranin, ippartecipaw fil-Quddiesa u l-purcissjoni Solenni bl-istatwa tal-Madonna ta’ Lourdes f’nhar il-Festa. Il-Grupp Mexxej jirringrazzja lis-Socjeta’ Muzikali Lourdes u s-sotto kumitati fi hdanha ghall-ghajnuna u l-koperazzjoni matul is-sena kollha.

4. Progetti tal-Fratellanza

Wara s-sena li s-sena l-ohra, il-Konfraternita’ ta’ Lourdes investiet madwar €3,894 f’restawr tal-gandlieri tal-altar maggur, din is-sena, l-Konfraternita’ kompliet bil-programm ta’ restawr u qieghda tinvesti €4,985 ohra f’restawr fuq dawn il-gandlieri.

Il-konfraternita’ holqot is-sit elettroniku il-gdid taghha www.lourdesconfraternityqrendi.com sabiex permezz tal-messagg Marjan fid-dinja tal-mezzi socjali elettronici tall-llum, tkompli ssahhah il-fidi nisranija fil-membri taghha u lejn min jaccessa dan il-mezz gdid. Nixtiequ ninfurmaw illi dan is-sit zaruh il-fuq minn 3,000 visitatur minn Gunju 2013 sa Jannar 2014.

Il-pagna ddedikata lil Konfraternita’ ta’ Lourdes fuq is-sit socjali ta’ Facebook, kompliet tissahhah u tikber fil-popolarita’. Din il-pagna lahqet in-numru mill-isbah ta’ l-fuq minn 3,500 membru u tkun minn zmien ghall-iehor aggornata b’mod kontinwu b’ritratti, informazzjoni u attivitajiet dwar il-hidma tal-Konfraternita’ ta’ Lourdes.

Progett iehor li jinsab fil-fazi finali tieghu huwa s-sapport free standing sabiex il-Mant il-gdid li jintrema madwar l-istatwa tal-Madonna ta’ Lourdes fil-gimgha tal-Festa fil-knisja, ma jibqax izomm mal-bradella kif ghadu jsir sal-gurnata tal-llum. Bhala grupp mexxej nixtiequ nirringrazzjaw lil kulhadd tal-ghajnuna u s-sostenn finanzjarju li dejjem insibu mill-membri tal-Konfraternita’, kif ukoll mill-Komunita tal-Qrendi sabiex inkunu nistghu nkomplu nahdmu u nippreservaw l-armar tal-Konfraternita’ kif ukoll fi progetti fil-futur qarib.

5. Hidma fuq livell Parrokkjali u Komunitarju.

Bhala wiehed mir-rwoli principali tal-Konfraternita’ kien dak tal-partecipazzjoni fil-purcissjonijiet kollha li l-parrocca tal-Qrendi thejji, inkluz il-Festa ta’ Corpus Christi, Il-Festa ta’ Santa Marija, il-Festa tal-Madonna tac-Cintura, Il-Festa tal-Madonna tar-Ruzarju, il-Festa ta’ Hadd il-Palm u l-Festa tal-Kwaranturi.

Minbarra l-purcissjonijiet, membri tal-Grupp Mexxej ippartecipaw f’diversi celebrazzjonijiet u laqghat ohra organizzati mill-Parrocca matul is-sena. Il-Grupp Mexxej kompla jinvesti aktar fir-Rivista Annwali tieghu bl-isem ta’ Mariapolis - il-Belt ta’ Marija. F’Gunju 2013 giet ippublikata ir-raba’ harga tar-rivista Mariapolis u tqassmet bieb bieb madwar ir-rahal kollhu tal-Qrendi qabel il-gimgha tal-Festa tal-Madonna ta’ Lourdes.

Il-Grupp Mexxej stieden lill-Fratelli kollha li hadu sehem fil-Purcissjoni Solenni tal-Festa ghall-Bar-B-Que organizzat nhar is-Sibt 10 ta` Awissu, 2013 fir-razzett ta` Raymond Mifsud, il-Qrendi bhala ringrazzjament ghas-sehem taghhom u ghax-xoghol li jwettqu.

6. Hidma fuq livell Djocesan

Il-Grupp Mexxej tal-Konfraternita’ ta’ Lourdes flimkien mal-membri taghha hadu sehem f’ dawn ic-celebrazzjonijiet li ghalihom konna mistednin ufficjalment:

 • 16 ta’ Gunju 2013 - Purcissjoni Solenni tal-Festa tal-Madonna tal-Gilju fl-Imqabba
 • 20 ta’ Awwissu 2013 - Pellegrinagg bl-istatwa tal-Madonna ta’ Lourdes gewwa l-istitut ta’ Gesu Nazzarenu, iz-Zejtun
 • 26 ta’ Settembru 2013 - Celebrazzjoni u Pellegrinagg bl-Inkwadru tal-Madonna ta’ Pompei f’Marsaxlokk

7. Hidma fuq livell Internazzjonali

Ghat-tielet sena konsekuttiva, il-Konfraternita’ tal-Beata Vergni Immakulata ta’ Lourdes, Qrendi giet mistiedna ghal gemellagg mal-Confraternita’ del S.S. Crocifisso ta’ Monreale, Sqallija bejn il-1 u t-3 ta’ Mejju 2013.

Il-Konfraternita’ Lourdes kienet wahda mid-disa’ konfraternitajiet Maltin, illi rraprezentaw id-Djocesi ta’ Malta fil-Vatikan waqt ic-celebrazzjonijiet ta’ fidi msejha mil-Papa nnifsu. Kienet okkazjoni li titnaqqax b’ittri tad-deheb ghalina l-Fratellanzi ghaliex il-Kap tal-Knisja Kattolika ta’ l-konferma illi post il-fratellanzi fil-knisja ghadu validu sal-gurnata tal-llum. Il-membri tal-Konfraternita’ Lourdes li ppartecipaw, hadu sehem f’diversi celebrazzjonijiet, fosthom fil-purcissjoni li saret qabel il-Quddiesa Pontifikali mmexxija mil-Papa Frangisku. Bhala fratelli membri, kellna l-opportunita’ li nkunu prezenti fuq l-Altar fi Pjazza San Pietru fil-Vatikan u ghalhekk ippartecipajna b’mod shih f’dawn ic-celebrazzjonijet flimkien ma’ Fratellanzi ohra minn madwar id-dinja kollha.

Ma jonqosx ukoll, l-akbar unur specjali ghalina l-Konfraternita’ li r-Rettur il-gdid, is-Sur Kenneth Farrugia gie maghzul mill-E.T. il-Kardinal Rino Fisichella sabiex iservi fil-Grupp Organizzattiv ta’ din ic-celebrazzjoni. Dan kien possibbli biss, ghax il-Konfraternita’ t’ Lourdes gharfet tibni diversi kuntatti fuq livell internazzjonali matul dawn l-ahhar snin. Unur iehor miksub u li ma jintesa` qatt kien meta r-Rettur is-Sur Kenneth Farrugia qara’ t-talba tal-Fidi waqt il-Quddiesa Pontifikali u wara kellu udjenza personali mal-Papa Frangisku liebes il-libsa tal-Konfraternita’ ta’ Lourdes. Dawn il-mumemti ser ikomplu jizdiedu mal-pagni tad-deheb li l-Konfraternita taghna bniet tul il-135 Sena li ilha mwaqqfa.

Gemellag iehor fuq skala internazzjonali sehh fil-Festa ta’ l-Immakulata Kuncizzjoni fil-belt ta’ Molfetta, l-Italja nhar it-8 ta’ Dicembru 2013. Il-Konfraternita’ ta’ Lourdes hadet sehem bi shih fic-celebrazzjonijiet flimkien mal-Confraternita’ della Immacolata Concezzione ta’ Molfetta. Ringrazzjament kbir imur lejn Don Pasquale, lis-Sur Mauro Piergiovanni u lil membri kollha tal-Confraternita’ della Immacolata Concezzione, Molfetta ghall-ospitalita’ kollha mghotija lil membri tal-Konfraternita Lourdes.

8. Gheluq

Kif wiehed jista’ jaqra, f’dan ir-rapport amministarttiv, Il-Konfraternita’ ta’ Lourdes Qrendi, hadmet bi shih fuq diversi aspetti li, jinkudu kemm xoghol volontarju fuq bazi komunitarju u fuq bazi lokali, fuq bazi nazzjonali, kif ukoll internazzjonali. Xhieda ta’ dan huma c-celebrazzjonijiet li fihom giet mistiedna l-Konfraternita’ biex tiehu sehem fihom.

Dan ix-xoghol kollu isir b’hafna sagrificcju kemm mill-membri tal-Grupp Mexxej u kemm mill-fratelli li jaghtu s-servizzi taghhom b’mod regolari. Ahna nemmnu lkoll li s-sens ta’ responsabbilta’, dixxiplina, direzzjoni u mpenn shih iwassal l-isem tal-Konfraternita tal-Beata Vergni Immakulata ta’ Lourdes Qrendi sabiex tkun il-vera mudell ghal hafna Fratellanzi ohra.

Il-Grupp Mexxej jirringrazzja lil membri kollha fi hdan il-Konfraternita’ u lil Qrendin kollha ta’ l-ghajnuna kontinwa. Grazzi mill-qalb fl-ahharnett, lill-Ommna Marija Santissima li dejjem izzomm idejha fuq din il-Konfraternita’ sabiex inkomplu inwasslu l-messagg ta’ Lourdes fil-komunita’ taghna u biex inkomplu nimxu b’ottimizmu ghall-gejjieni.