Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Snin ta' Hidma 2016 - 2017

Ħidmet il-Konfraternità Lourdes hija mifruxa fuq is-sena kollha. Il-Grupp Mexxej kompla jiltaqa’ b’mod regolari matul is-sena kollha sabiex jieħu ħsieb it-tmexxija tal-Konfraternità. Bħala Konfraternità ipparteċipajna fiċċelebrazzjonijiet liturġiċi kollha organizzati fil-parroċċa tagħna u saħansitra f’irħula w ibliet fejn ġejna mistiedna, fosthom fl-Imqabba u ż-Żejtun.

Fis-16 ta’ Ottubru 2016, il-Grupp Mexxej organizza ċelebrazzjoni Marjana fejn morna nżuru l-Knisja tal-Madonna ta’ Porto Salvo (San Filippu Neri), l-Isla fejn intqalet it-talba tar-Rużarju u wara saret quddiesa fil-post fejn San Filippu Neri, Protettur tal-Konfraternità Lourdes huwa meqjum f’Malta.

Bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tas-sena tal-Ġublew tal-ħniena, il-Konfederazzjoni tal-Fratellanzi Taljani, ‘Confederazione Italiane delle Confraternite’, organizzat ‘Cammino per I Giovani Confrati’ ġewwa l-Vatikan Ruma bejn it-22 u t-23 t’Ottubru 2016 (Mixja għal membri tal-Konfraternitajiet Żgħażagħ bit-titlu #NOI CI SIAMO). Il-Konfraternità Lourdes tal-Qrendi għal darb’oħra kompliet tikteb l-istorja b’ittri tad-deheb għaliex ipparteċipat b’mod sħiħ f’din il-mixja, u għalhekk għamlet unur lil Qrendi u lil Fratelli Żgħażagħ Maltin kollha. Grazzi mill-qalb tmur lejn is-Sur David Schembri (Sindku tal-Qrendi) li għoġbu jakkumpanja lil membri tal-Konfraternità fil-Vatikan.

Il-Konfraternità Lourdes kompliet tieħu ħsieb il-mezzi ta’ komunikazzjoni tagħha, fosthom il-webpage bl-isem www.

lourdesconfraternityqrendi.com kif ukoll il-paġna ta’ facebook bl-isem Lourdes Confraternity Qrendi – Malta. Matul ix-xhur li għaddew il-Grupp Mexxej kompla jindokra l-patrimonju ta’ paramenti sagri propjetà tal-Konfraternità Lourdes tal-Qrendi.

Proġett Bandalora tal-Konsorelli

Wara t-tlestija tal-ewwel fażi ta’ ħidma li kienet tinvolvi l-konservazzjoni u r-restawr tal-pittura tal-Madonna ta’ Lourdes, xogħol l-artist Giuseppe Bonnici li kienet fi stat ħażin ħafna, issa kien imiss li l-Grupp Mexxej jiffoka l-ħidma tiegħu fuq it-tieni fażi ta’ dan il-proġett billi inxtara drapp li jqarreb kemm jista’ jkun lejn dak oriġinali, u ssir ilħjata meħtieġa biex il-bandalora terġa’ lura fl-istat oriġinali tagħha wara ħafna snin. Minn hawnhekk il-Konfraternità Lourdes tirringrazzja lir-restawratur is-Sur Anthony Spagnol, lill-ħajjata is-Sinjura Carmena Zammit, u lillmembri konsulturi tal-Konfraternità Lourdes is-Sur Rosario Agius u lis-Sur Johnny Abdilla għall-ħidma tagħhom biex dan il-proġett jitlesta. Għalhekk bħala Konfraternità inħeġġu lil kulħadd japprezza l-ħidma li saret fuq din il-Bandalora fil-jiem tal-Festa meta l-Bandalora kompluta se tkun esebita flimkien ma’ dik ta’ San Filippu Neri.

Proġett Domni Konsorelli

Dan il-proġett s-sura tiegħu wara li s-Sinjura Catherine Galea (il-mara tal-President tas-Soċjetà Filarmonika Lourdes) li b’dispjaċir kbir ħalliet din id-dinja s-sena l-oħra, ħarġet b’din l-idea u wara l-Quddiesa tal-Morda tas-Sena l-oħra kellmet membri mill-Grupp Mexxej u dwar dan u għamlet donazzjoni ta’ Euro100 sabiex dan il-proġett seta’ jiġi ikkonsidrat. L-idea ta’ Catherine kienet li l-Konsorelli, bħall-Fratelli jiddistingu lilhom infushom billi jilbsu domna maħduma għalihom. Minn hawnhekk inwegħdu li din l-inizjattiva ser inkomplu naħdmu fuqha biex fi żmien mhux ’il bogħod, invaraw dan il-proġett għall-Konsorelli tal-Konfraternità.

Proġett Damask Ġdid – Festa Madonna ta’ Lourdes tal-Qrendi

Hija ħasra li għal dawn l-aħħar snin, il-festa ddedikata lil Ommna Marija taħt it-titlu ta’ Lourdes ġiet iċċelebrata mneżżgħa minn kull damask fil-Knisja. Dan kien riżultat taż-żmien li għamel tiegħu fuq id-damask li kien jintrama għall-festa ta’ Lourdes u l-festi liturġiċi ewlenin ta’ matul issena, bir-riżultat li meta kellu jitwarrab ma sarx ieħor floku. Bħala Konfraternità kienu diversi d-drabi li fihom ġbidna l-attenzjoni tal-awtoritajiet tal-Knisja, l-aktar dwar il-fatt li l-flus għad-damask li llum jintrama għall-festa titulari kienu miġbura mill-parruċċani kollha tar-raħal bil-ħsieb li dan ikun jista’ jitgawda fil-festi ewlenin kollha, madankollu din iddeċiżjoni nbidlet mingħajr ma saret konsultazzjoni biex sal-ġurnata tal-lum id-damask għadu jintrama għal festa waħda biss. F’dan il-kuntest il-Konfraternità ma tistax ma tqisx din id-deċiżjoni bħala mottiv li seta’ ġab firda u pika bla bżonn fost l-aħwa fil-komunità, u filwaqt li tibqa’ mpenjata favur l-għaqda sħiħa, ma tistax tinjora din l-inġustizzja daqslikieku ma teżistix.

Dan bla dubju dejjem għamilnieh u nibqgħu nagħmluh fi spirtu ta’ djalogu u b’sens ta’ responsabbiltà li joħorġu mill-istess eżistenza tal-Konfraternità li tisħaq fuq il-prinċipju tal-irġulija u s-sens komun. Għadaqstant u fid-dawl li issa għaddew diversi snin bla ma ttieħdet deċiżjoni mill-awtoritajiet kompetenti fi ħadan il-Knisja f’dan ir-rigward, il-Konfraternità Lourdes kienet proattiva, u b’sens qawwi ta’ maturità, responsabblità, umiltà, u għaqda li wara kollox jipplażmaw il-valuri li jagħmluna dak li aħna, preżentajna rikors sabiex il-Konfraternità Lourdes tal-Qrendi tagħmel damask ġdid għall-Festa tal-Madonna ta’ Lourdes tal-Qrendi. Mingħajr mistħija nixtiequ nsostnu li dan il-pass għamilnieh għaliex tassew nemmnu li Ommna Marija hi Omm waħda li għandha diversi titli, u li hi Omm ir-raħal kollu tal-Qrendi bla distinzjoni jew favur. Ir-rikors tressaq għand l-awtoritajiet tal-Kurja mill- Kunsill Pastorali parrokkjali, u issa qed nistennew bilħerqa li nirċievu risposta pożittiva biex tibda l-ħidma fuq id-damask il-ġdid li għandha twassal biex din is-sitwazzjoni anomala ma tibqax aktar.

Għeluq

Il-Konfraternità Lourdes tixtieq tieħu l-okkażjoni tifraħ lill-Prof Dun Manwel Agius wara li reġa’ nħatar membru fil-European Group of Ethics, lill-Qrendi Football Club għall-promozzjoni fl-ewwel diviżjoni, u lis-Soċjetà Filarmonika Lourdes f’għeluq il-75 sena mit-twaqqif tal-Banda Lourdes, l-ewwel Banda imwielda fir-raħal tal-Qrendi. Grazzi mill-qalb tmur lejn is-Surmast Tony Pace u l-Kor Sine Macula, filwaqt li nilqgħu fostna lil Mro. Prof Dione Buhagiar u l-Kor Collegium Musicum li minn din is-sena ser jibdew jieħdu ħsieb l-animazzjoni tal-Festa.

Bħala Konfraternità nixtiequ nagħmlu appell lil kulħadd sabiex inkunu ġenerużi fid-donazzjonijiet tagħna sabiex isiru l-Festi Interni kif ukoll sabiex il-Konfraternità tkompli bil-proġetti tagħha. L-aħħar appell tagħna hu sabiex il- Festa ad unur il-Madonna ta’ Lourdes tkun verament Festa Marjana billi kull wieħed minna jipparteċipa bi sħiħ fiċċelebrazzjonijiet liturġiċi u jersaq lejn is-Sagramenti, kif ukoll billi niċċelebraw mingħajr ma’ nweġġgħu lil ħadd.