Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Karlu Darmanin

Karlu Darmanin twieled gewwa l-Isla nhar it-30 t’Awwissu 1825 minn Guzeppi u Marija nee Cumbo u mghammed fil-Bazilika ta’ Marija Bambina, l-Isla. Hutu kienu Filippu, Marija Karmela, Maddalena u Ganni, fejn dan ta’ l-ahhar kien skultur u li kien jahdem ma Karlu flimkien ma missierhom Guzeppi fid-ditta msejha “Giuseppe Darmanin e Figli”.

Karlu kien mizzewweg lill-mara tieghu, Annetta Ready, li kienet Skocciza fejn iz-zwieg taghhom sar qabel l-1849. dan nafuh ghax l-ewwel tarbija taghhom twieldet dik is-sena stess fl-Isla fejn kienu joqghodu. Tfal kellhom bil-bosta, dawn kienu Emmanuel, Frangisku, Maria Carmela, Guzeppi, Cesare, Guzeppi, Gugliermu, Geraldu, Maria Gosefa, Maria Vittoria, Frangisku, Enriku, Lucija, Renaldu u Maria Carmela.

L-istatwarju Senglean Karlu Darmanin skolpixxa numru ta’ statwi ghal diversi knejjes madwar il-gzira taghna uhud minnhom titulari, sekondarji, vari tal-Gimgha l-Kbira u numru ta’ statwi ohra. Wiehed ma jistax ma jsemmix l-istatwi titulari bhal dik ta’ San Gejtanu li tlestiet fl-1882, il-vara tas-Salvatur, li tinsab meqjuma fil-knisja parrokkjali ta’ Hal Lija mahduma fl-1864, vara ohra titulari li hija wkoll xoghol ta’ Karlu Darmanin hija dik ta’ San Giljan li tlestiet fl-1893. Tliet statwi ohra titulari wkoll skolpiti minn Karlu Darmanin, izda mbaghad matul iz-zmien saru ohrajn min flokhom huma dik ta’ Santa Venera, din illum issa tinsab fi Triq San Guzepp, Santa Margerita ta’ Sannat Ghawdex u dik ta’ San Leonardo ta’ Hal Kirkop, li din illum tinsab merfugha b’ghozza fis-sagristija.

Fil-Qrendi nsibu l-vara sekondarja tal-Madonna ta’ Lourdes li hija xoghol ta’ dan l-istatwarju bravu, li tlestiet fl-1878. Tajjeb wiehed jghid li minn sett ta disa’ vari tal-Gimgha l-Kbira li jinsabu fil-knisja parrokkjali tal-Mosta, Karlu Darmanin hadem sebgha minnhom u dawn huma: Kristu fl-Ort, Kristu Marbut mal-Kolonna, Kristu Inkurunat bix-Xewk, ir-Redentur, il-Veronika, il-Vara l-Kbira, u l-istatwa tad-Duluri. F’Bormla, l-vara ta’ Kristu fl-Ort hija wkoll xoghol ta’ Karlu Darmanin. Statwi ohra li wkoll hargu minn idejn dan l-istatwarju maghruf Senglean huma l-Madonna tar-Ruzarju tal-Mellieha, tan-Naxxar u taz-Zurrieq, u dik tal-Madonna tal-Qalb ta’ Gesu ta’ H’Attard, kif ukoll wiehed ma jridx jinsa diversi statwi ohra ghal toroq u pjazez li jigu armati fi zmien il-festi f’numru ta’ bliet u rhula Maltin u Ghawdxin.

Karlu Darmanin miet fis-26 ta’ Novembru ta’ l-1909 fl-eta’ta 84 sena fid-dar 209, Triq il-Kbira l-Hamrun fejn hemm kellu hanut ukoll. Karlu Darmanin jinsab midfun fic-cimiterju ta’ Santa Marija Addolorata fil-qabar tal-Fratellanza tal-Hamrun, peress li kien jaghmel parti minnha.