Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Oratorju "Mater Mirabilis"

Meta wieħed jisma’ l-kelma Oratorju x’aktarx li mill-ewwel jassoċċjaha, fost ħwejjeġ oħra ma’ tip ta’ mużika sagra, orkestra b’kor imdaqqas u knisja barrokka. Jekk dawn huma l-ingredjenti ewlenin li jsawru Oratorju, mela l-Oratorju l-ġdid Mater Mirabilis m’għandux jiddiżappunta.

Ix-xogħol kien ikkummissjonat mill-Fratellanza ddedikata lill-Madonna ta’ Lourdes li tinsab fil-Parroċċa tal-Qrendi, l-għan wara dan ix-xogħol hu biex jitfakkru żewg anniversarji: Il-150 anniversarju mid-dehriet tal-Madonna lill-Bernadette Soubirous u l-120 anniversarju mit-twaqqif tal-Fratellanza ddedikata lill-Madonna ta’ Lourdes fil-Qrendi. Ta’ min wieħed jinnota li l-Fratellanza msemmija twaqqfet għoxrin sena biss wara d-dehriet tal-Madonna f’Massabielle u hija l-unika Fratellanza iddedikata lill-Madonna ta’ Lourdes f’Malta.

Il-lirika hija ta’ John Buttigieg, poeta li ppubblika xogħlijietu f’pubblikazzjonijiet individwali u f’antoloġiji varji fuq medda t’għoxrin sena. Il-ħidma tiegħu fil-qasam letterarju hija mseddqa b’għadd ta’ programmi li pproduċa u ppreżenta fuq il-mezzi tax-xandir u l-gażżetti. Buttigieg huwa wkoll il-ko-fundatur tal-grupp Poeżijaplus.

Il-Mużika tħalliet f’idejn is-Surmast Anthony Pace. Din mhix l-ewwel darba li Pace daħal għal xogħol ta’ statura bħal dan. Is-Surmast Pace jieħu ħsieb il-Kor Sine Macula li se jkun qiegħed jinterpreta dan l-Oratorju għall-ewwel darba nhar is-Sibt 14 ta’ Frar 2009 fil-Knisja Parrokkjali tal-Qrendi.

L-Oratorju huwa mfassal fuq erbatax-il taqsima bi tlett movimenti ewlenin li jkkonverġu il-ħin kollu. Barra ir-rakkont tad-dehriet infushom, l-awtur ħa ħsieb jagħmel ukoll riferenza għall-ġrajja tal-qassis Dun Pietru Pawl Xuereb li fiż-żmien meta kien kappillan il-Qrendi twaqqfet il-Fratellanza ddedikata lill-Madonna ta’ Lourdes (1878). L-istorja tgħid li meta kien għadu żgħir il-kappillan Xuereb marad marda serja u peress li minn dejjem kien devot tal-Madonna żar Lourdes.

Xi żmien wara din l-esperjenza spiritwali Xuereb fieq mill-marda li kienet ħakmitu wkoll. Kif jitlob Oratorju tipiku, dan ix-xogħol jidħol f’mumenti ta’ riflessjoni u ta’ talb biex l-opra issir korp wieħed miktub b’għan waħdani. L-għan huwa li jagħti tifħir lill-Marija li flimkien ma’ binha Ġesù hija r-redentriċi materna tagħna lkoll. Il-fil li jgħaqqad ir-raħal ta’ Soubirous ma’ dak tal-Qrendi huwa naturali daqskemm naturali hija s-sejħa ta’ kull bniedem biex jingħaqad ma’ Marija li hi Ommna lkoll.

L-Oratorju MATER MIRABILIS kien eżegwit għall-ewwel darba mill-Kor Sine Macula taħt id-direzzjoni ta’ Mro. Anthony Pace nhar is-Sibt 14 ta’ Frar 2009 fil-Knisja Parrokkjali tal-Qrendi.

Restawr tal-Gandlieri ta' l-Altar Maggur

Il-Grupp Mexxej, flimkien ma’ diversi konsulenti qegħdin naħdmu sabiex l-armar li hu propjetà tal-Fratellanza nieħdu ħsiebu u nħalluh fi stat tajjeb għal ta’ warajna. Importanti nifhmu li l-Fratellanza tal-Madonna ta’ Lourdes għandha diversi opri propjetà tagħha fosthom l-istatwa tal-Madonna ta’ Lourdes u l-mant maestuż, l-istatwa ta’ San Filippu Neri, standardi, bandalori, lanterni u slaleb tal-fidda, ventartali, gandlieri, appostli u qaddisin għal fuq l-altari, trieħi, twapet, xemgħa, u ħafna aktar. Dan il-patrimonju, li sar b’ħafna sagrifiċċju jirrikjedi impenn sħiħ u kontinwu ta’ restawr u manutenzjoni sabiex dawn l-opri artistiċi jinżammu flistat oriġinali tagħhom.

Għal dan il-għan wara ħafna konsultazzjonijiet ma’ esperti fir-restawr, il-Grupp Mexxej ta bidu għall-proġett tar-restawr tal-gandlieri tal-Altar Maġġur. Ix-xogħol ġie kkommissjonat lid-ditta Recoop Limited, entità li għandha profil għoli u ħafna esperjenza f’dan is-settur. Il-gandlieri qegħdin jiġu rrestawrati u mhux indurati mill-ġdid sabiex jinżammu fl-istat oriġinali tagħhom. Kif wegħdna s-sena l-oħra, din is-sena għandna l-pjaċir inħabbru li ser ikollna tliet gandlieri minn tas-sekonda lesti.

Kull gandlier ser jiswa €1,200. Dan ifisser li fis-sena 2011/2012 il-Fratellanza ser tkun investiet is-somma ta’ €3,600 f’restawr fuq dawn il-gandlieri. Proġett ieħor ta’ restawr delikat li l-Grupp Mexxej daħal għalih hu dak fuq il-bandalora msejħa tal-Konsorelli. Din il-bandalora iġġib fuqha x-xbieha tal-Madonna ta’ Lourdes, xogħol tal-artist famuż Ġużeppi Calleja. Bħala Grupp Mexxej nemmnu li din il-bandalora għandha terġa’ tkun irrestawrata biex ’il quddiem terġa’ tibda tintuża waqt il-purċissjoni annwali bl-istatwa talMadonna ta’ Lourdes.

Il-Grupp Mexxej qiegħed jaħdem ukoll fuq proġett sabiex il-Mant tal-Madonna jibda jintrama bla sapport jew free standing. Dan ifisser li l-Mant ma jibqax jintrabat aktar mal-bradella tal-Madonna kif isir sa issa. Dan il-proġett qiegħed isir bil-għajnuna ta’ Perit u Inġinier sabiex tinstab l-aħjar soluzzjoni. Matul din is-sena għalaqna l-proġett tal-Midalji ġodda għall-Fratelli u Sorelli bil-għajnuna tas-Sur Antonino Renda u l-Confraternita dell SS Crocifisso ta’ Monreale. Dawn il-midalji saru tal-fidda għand arġentier famuż ġewwa Sqallija. Kull min ikun interessat li jixtri Domna jkellem lis-Segretarju tal-Fratellanza, is-Sur Nicholas Azzopardi.

Bħala Grupp Mexxej nirringrazzjaw lil kulħadd tal-għajnuna u s-sapport li dejjem insibu kemm mill-membri tal-Fratellanza, kif ukoll mill-Komunità in ġenerali sabiex inkunu nistgħu nkomplu naħdmu fuq dawn il-proġetti ambizzjużi. Donazzjonijiet b’risq il-proġetti msemmija jistgħu jsiru għand il-membri tal-Grupp Mexxej fejn għal kull donazzjoni tingħata irċevuta.

Medalji Godda

Matul is-sena 2012, il-Konfraternita' ghalqet il-progett tal-Midalji godda ghall-Fratelli u Sorelli bil-ghajnuna tas-Sur Antonino Renda u l-Confraternita dell SS Crocifisso ta’ Monreale. Dawn il-midalji saru tal-fidda ghand argentier famuz gewwa Sqallija.