Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Standart tal-Konfraternita`

L-arkivju tal-Kurja Arciveskovili fil-Furjana huwa wiehed mid-depozitarji ewlenin tal-Knisja Maltija li fih jingabru dokumenti ekklezjastici u civili ta’ natura amministrativa mill-aktar importanti ghan-nisga ta’ grajjiet artna. L-arkivju jinkludi sezzjoni wiesgha hafna li fiha huma kkonservati petizzjonijiet, maghrufin bhala “suppliki”, li generalment jikkonsistu f’talbiet li individwi u entitajiet, religjuzi u m’humiex, iressqu lill-awtoritajiet u l-mexxejja spiritwali tal-pajjiz.

Inkartament ta’ valur kbir fl-Istorja tar-rahal tal-Qrendi huwa rikors datat 24 ta’ Gunju 1907, li l-Venerabbli Konfraternita` ta’ l-Immakulata Kuncizzjoni ta’ Lourdes issottomettiet lill-Kurja Arciveskovili biex l-istandart taghha minn wiehed maghmul minn drapp ta’ lewn abjad u pendent blu jinbidel ghal wiehed maghmul kollu minn drapp ta’ kulur celesti rrakkmat bid-deheb. Id-dokument jinsab fil-Volum 164 fil-kollezzjoni appuntu intitolata “Suppliki”

Il-Venerabbli Konfraternita` qabbdet lis-Sur Antonio Fenech biex jaghmel id-disinn ta’ l-istandart ghas-somma ta £.3.0s.0d. filwaqt li hallset lis-Sur Alfred De Giorgio £.13.12s.0d. ghal erba` qasab drapp ta’ damask doppju ta’ lewn izraq. Hija hallset £.49.0s.0d. lis-Sur Alfons Maria Barcara ghar-rakkmu tad-deheb mill-isbah li sar fuq l-istandart. Il-Konfraternita` hallset lis-Sur Fenech fit-18 ta’ Ottubru 1907 filwaqt li saldat il-kontijiet taghha mis-Sinjuri De Giorgio u Barcara fis-27 ta’ Marzu 1908.

Fl-1907, il-Prokuratur tal-fratellanza kien is-Sur Guzeppi Cassar maghruf bhala “l-Imghallem” mill-familja “tal-Mazina” li baqa` jissemma, mhux biss ghall-hidma fejjieda tieghu fi hdan il-fratellanza ghal hdax il-sena shah mit-23 ta’ Lulju 1901 sal-31 ta’ Dicembru 1911, izda ghax-xoghol li fittex iwettaq biex il-kult lejn il-Madonna ta’ Lourdes jissahhah gewwa r-rahal. Is-Sur Guzeppi Cassar kien missier il-mibki Guze` Cassat, deputat fil-legislatura Maltija ghal ghadd ta’ snin u President tas-Socjeta` Filarmonika “Lourdes” ghal aktar minn hamsin sena.

Il-lista ta’ benefatturi li taw sehemhom bi hgarhom permezz ta’ ghotjiet ta’ flus bil-ghan li l-Venerabbli Konfraternita` twettaq il-bidla fl-istandart hija tassew twila u tigbor fiha firxa wiesgha tal-poplu tar-rahal tal-Qrendi. Skond registru li ghadu mizmum mill-Fratellanza fost numru ta’ dokumenti ohrajn, 85 fratell, 96 konsorella u persuna anonima gabru bejniethom is-somma ta’ £70.3s.9d. sabiex setghet tittiehed l-inizzjativa. Il-persuna li ma xandritx isimha u ffirmat “N.N.” irregalat wehidha £.6.14s.11d.


Apparti l-prominenza tan-nisa` fl-elenku ta’ kontributuri, jispikkaw l-ismijiet ta’ whud mill-persunaggi ewlenin fir-rahal tal-Qrendi fil-bidu tas-Seklu ghoxrin, fosthom is-Sacerdoti Dun Guzeppi De Piro, il-famuz fundatur tas-Socjeta` ta’ San Pawl li kien joqghod il-Qrendi, Dun Sant Agius, li kien sacerdot ferm maghruf u li fost hwejjeg ohrajn, hallas ghall-bini ta’ l-ewwel skola tar-rahal, il-pizatur Nikola Magri mill-familja “tac-Cess”, Filippo Magri mlaqqam “Spanja” Gregorio Mifsud mill-familja “Tat-Tabibu” li kien neputi tat-tabib omonimu Kap tal-battaljun u eroj Malti ta’ zmien il-Francizi, u bosta u bosta ohrajn.

L-istandart kif kien qabel saret il-bidla fl-1907 kien sar bi flus u bit-thabbrik tal-familja tal-Kappillan il-Wisq Reverendu Dr. Pietru Pawl Xuereb D.D. meta dan il-prelat tal-knisja Maltija kien iddecieda li titwaqqaf il-fratellanza ta’ l-Immakulata Kuncizzjoni ta’ Lourdes fi hdan il-parrocca tal-Qrendi fl-1878. Skond ir-regolamenti tal-Fratellanza, Ariklu 4, id-damask kellu jintiseg bil-kuluri kif kien ghadu sakemm saret bidla fl-isfumatura tieghu fl-1907.

Fis-sena 1993, il-Venerabbli Konfraternita` hasbet biex tirrestawra l-istandart. Hija nkarigat lil Emanuela (Lela) Galea mill-Imqabba li wettqet ix-xoghol ta’ riabilitazzjoni b’sengha liema bhala. Emmanuela, li kellha l-ghajnuna tar-ragel taghha Saviour Galea kif ukoll ommha Karmena Mangion, hadet madwar sena biex temmet ix-xoghol li kien tlesta f’Marzu 1994. Hija bidlet id-drapp kollu izda poggiet fuqu id-deheb il-qadim. Il-Venerabbli Sodalita`, li pprokurat l-istoffa l-gdida, reghet harget l-istandart fil-festa tal-Madonna ta’ Lourdes fl-istess 1994.

Il-Venerabbli Konfraternita`, taht it-tmexxija ghaqlija u intelligenti tas-Sur Pinu Asciak, ghadha sall-lum tghozz l-istandart li tohrog processjonalment darbtejn fis-sena kull meta jkunu solenizzati z-zewg ghidiet Marjani ewlenin fir-rahal: il-festi tal-Madonna ta’ Lourdes u dik ta’ Santa Marija. Fil-bqija tas-sena, il-Venerabbli Xirka terfa` l-istandart f’senduq appositu tal-fratelli u l-konsorelli li hija zzomm fis-sagristija tal-knisja parrokkjali tar-rahal.

Din l-informazzjoni hija mehuda min artiklu miktub minn Dr. Ray Mangion B.A. (Hons.), M.A. (History), LL.D., D. Phil. (Oxon.) li deher fil-ktieb li s-Socjeta' Muzikali Lourdes Qrendi ppublikat fil-Festa 2007.