Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Memorji mill-Festa ad Unur il-Madonna ta' Lourdes li kienet iccelebrata il-Hadd 23

ta' Gunju 2013 fir-rahal tal-Qrendi.

Promo ghall-Festa tal-Madonna ta' Lourdes, Qrendi ghas-sena 2013

Ir-Rettur tal-Konfraternita' tal-Beata Vergni Immakulata ta' Lourdes Qrendi, Is-Sur Kenneth Farrugia, jiltaqa' ma 

Papa Frangisku nhar il-Hadd 5 ta' Mejju 2013 fil-Belt tal-Vatikan fl-okkazjoni ta' Jum il-Frtaellanzi madwar id-dinja.

Il-Fratellanza tal-Beata Vergni ta' Lourdes flimkien mal-Parrocca tal-Qrendi kienet organizzat Pellegrinagg Marjan fuq livell nazzjonali 

fl-okkazjoni ta' l-gheluq tal-150 sena minn meta Ommna Marija dehret fil-Grotta ta' Lourdes

Din hija l-Ave Maria ta' Lourdes, mehuda mill-Oratorju Mater Mirabilis li gie mtellgha mill-Konfraternita' tal-Beata Vergni Immakulata ta' Lourdes nhar is-Sibt 14 ta' Frar 2009. Dan l-Oratorju gie miktub mis-Sur John Buttigieg u l-muzika saret minn Mro Tony Pace, u bhala Konfraternita', dan kien l-ewwel Oratorju li sar fil-Parrocca tal-Qrendi. L-Oratorju gie kollu mhallas u organizzat mill-Konfraternita' tal-Beata Vergni Immakulata ta' Lourdes f'kollaborazzjoni mal-Kappillan u l-Kleru tal-Parrocca. Dan l-Oratorju kien ghalaq il-Festi tal-150 sena Anniversarju minn meta l-Madonna dehret fil-Grotta ta' Lourdes lil Santa Bernardette.

Fl-okkazjoni tal-Festi tal-Gublew f'gheluq il-150 sena mid-dehriet tal-Madonna gewwa Lourdes, il-Konfraternita' tal-Beata Vergni Immakulata ta' Lourdes tal-Qrendi organizzat l-ewwel Oratorju fil-Parrocca tal-Qrendi bl-isem ta' "MATER MIRABILIS", lirika ta' John Buttigieg, muzika ta' Mro Tony Pace, kant u orkestra Sine Macule ta' Hal Safi. Din ic-celebrazzjoni giet organizzata taht il-patrocinju ta' l-Ecc Tieghu Mons Guzeppi Mercieca fil-knisja parrokkjali tal-Qrendi nhar is-Sibt 14 ta' Frar, 2009.

Promo ghall-Festa tal-Madonna ta' Lourdes, Qrendi ghas-sena 2012

Il-Konfraternita' tal-Beata Vergni Immakulata ta' Lourdes, Qrendi dahlet ghal progett ambijjuz li ha diversi snin sabiex tlesta bl-ahjar mod possibli, dak li jsir Mant Gdid ghal Festa tal-Madonna ta' Lourdes tal-Qrendi. Il-hjata tal-mant saret mis-Sinjura Carmena, filwaqt li r-rakkmu sar minn Patri Martin Borg fuq disinn mill-isbah ta' Silvio Pace. Il-Konfraternita' tixtieq tirringrazzja lil dawk kollha li taw id-donazzjonijiet taghhom b'risq dan il-progett specjalment lir-Rettur tal-Konfraternita', lis-Sur Pinu Axiaq li hallas ix-xoghol tar-rakkmu kollu.

Il-Membri tal-Grupp Mexxej johorgu l-istatwa tal-Madonna ta' Lourdes min-Nicca ghal Festa 2012. Il-Hrug tal-Madonna ta' Lourdes sar is-Sibt 23 ta' Gunju 2012 ezattament wara l-Quddiesa tas-Sibt Filghaxija. Wara li l-Madonna tpoggiet fuq il-bradella taghha l-Membri tal-Grupp Mexxej ghamlu talba ta' ringrazzjament lil Madonna talli ghal sena ohra hadet hsieb il-membri kollha tal-Kommunita taghna. 

Dawn kienu mumenti sbieh bi preparazzjoni ghal Gimgha tal-Festa 2012.

Grazzi lil dawk kollha li taw l-ghajnuna u s-servizz taghhom.